طبقه بندی و مواد سازنده ایمپلنت دندانی

مواد سازنده ایمپلنت دندانی در حقیقت ترکیبات بیگانه ای هستند که در تماس با سیستم بیولوژیک بدن قرار می گیرند.در واقع با نوعی بیومتریال روبرو هستیم .شرط اصلی برای تمام بیومتریال ها این است که آسیب موضعی یا عمومی ایجاد نکنند.

ایمپلنت دندانی از چه موادی ساخته شده است؟

بطور کلی باید بیومتریال های مورد استفاده در ایمپلنت ها این خصوصیت ها را داشته باشند :

  1. سازگاری بیولوژیکی
  2. سازگاری مکانیکی
  3. کارایی
  4. قابلیت کاربرد

در ادامه مقاله “مواد سازنده ایمپلنت” در مورد مواد سازنده ایمپلنت دندانی توضیحات بیشتری ارائه خواهیم داد .

طبقه بندی ایمپلنت های دندانی

ایمپلنت دندانی را بر اساس معیارهای گوناگونی تقسیم بندی کرده اند . چهار گروه اصلی این ایمپلنت ها عبارتند از :

  • ایمپلنت subperiosteal
  • ایمپلنت transosteal
  • ایمپلنت endosteal
  • ایمپلنت intramucosal

اگرچه ممکن است هر کدام از این انواع کاشت دندان در گذشته کاربرد داشته اند و یا اکنون در موارد خاصی به کار روند ولی آنچه در حال حاضر بیشترین کاربرد را دارد و مورد بحث ما نیز می باشد و درباره آن توضیح می دهیم.
ایمپلنت های اندوستئال فرم ریشه ای است ، زیرا خود ایمپلنت های داخل استخوانی هم انواع مختلفی دارند که پرکاربردترین و متداول ترین نوع آنها فرم ریشه ای است.