زمانبندی حضور شما در مرکز تهران ایمپلنت

زمانبندی حضور شما در مرکز تهران ایمپلنت

زمان شما برای ما ارزشمند است ، مطلع شوید که چه میزان از وقتتان را در مرکز تهران ایمپلنت میگذرانید. برای پیش بینی زمان انجام کار شما زمان تقریبی اقدامات در مرکز تهران ایمپلنت در جدول زیر ارائه شده است. توجه داشته باشید زمان ذکر شده شامل آماده سازی و انجام کار است .

کشیدن دندان


امتحان پرسلن چسباندن قالب گیری------------
1-3 واحد-----------------25دقیقه
بیش از 3 واحد---------45دقیقه
نیم فک--------------------60دقیقه
تراش مستقیم-----------30دقیقه

جراحی ایمپلنت


1-3 واحد-----------------30دقیقه
بیش از 3 واحد---------60دقیقه
نیم فک--------------------90دقیقه
سینوس لیفت-----------45دقیقه
ویزیت------------------10دقیقه/ جراحی عقل-----------20دقیقه